• Zverejňovanie informácií

     • Zverejňovanie informácií

     • Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov

       

      • Právo na prístup k informáciám má právo každý (fyzická/právnická osoba). 

      • Žiadateľ nie je povinný preukazovať právny alebo iný dôvod, pre ktorý informácie požaduje. 

      • Povinné osoby (štátne orgány, obce a mestá, právnické alebo fyzické osoby, ktorým zákon zveruje vo vymedzenom rozsahu právomoc rozhodovať o určitých právach a povinnostiach, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené štátom alebo obcou, právnické osoby zriadené zákonom) sú povinné poskytovať informácie. 

      • Akákoľvek informácia, ktorej zverejnenie iné predpisy výslovne nevylučujú a ktorú má povinná osoba k dispozícii je verejne prístupná. 

      • Nesprístupnia sa informácie, ku ktorým je prístup verejnosti obmedzený podľa osobitných zákonov. 

      • Informácia – písomnosť (jej obsah), nákres, výkres, mapa, graf, fotografia, obsah ústneho vyjadrenia alebo zvukového záznamu (rozhovor, porada), obsah technického média alebo iný záznam. 

       

      Zákon č. 211/2000 Z z o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov - úplné znenie zákona: zz2011_2000.pdf

      Žiadosť o poskytnutie informácie - tlačivo: Zia_O_Pos_Inf.pdf

       

      Povinné zverejňovanie informácií

      Každá povinná osoba podľa § 2 ods. 1 a 2 je povinná zverejniť tieto informácie:

      a)      spôsob zriadenia, jej právomoci a kompetencie, popis organizačnej štruktúry

      b)      miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh podnet,          

               sťažnosť alebo iné podanie - INF_PISM_B.pdf

      c)      miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby                   vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byt splnené - INF_PISM_C.pdf

      d)     postup pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať                          - INF_PISM_D.pdf

      e)      prehľad predpisov, podľa ktorých povinná osoba rozhoduje a ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických                 osôb vo vzťahu k povinnej osobe - INF_PISM_E.pdf

      f)       sadzobník správnych poplatkov, ktoré vyberá za správne úkony a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií ZŠ s MŠ             - INF_PISM_F.pdf

       

      Zverejňovanie zmlúv v súlade s ustanoveniami zákona č. 546/2010 Z. z. od 1.1.2011

      546 - ZÁKON z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. http://www.noveaspi.sk/

      Nájom nebytových priestorov: zmluva_I..pdf

      Poskytovanie služieb: zmluva_II..pdf

      Poskytovanie účtovných služieb: zmluva_III..pdf

      Zabezpečenie stravovania pre žiakov základnej školy: zmluva_IV..pdf

      Pripojenie: zmluva_V..pdf